Obavijest o početku radova – Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec – Štefanec

Postovani,

ovime Vas obavještavamo da MEĐIMURSKE VODE d.o.o. kao investitor planiraju izvodenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Pribislavec – Štefanec, a koji će se odvijati u koridoru ŽC 2018 i LC 20028 (Ulicom dr. Ante Starćevića i bana Josipa Jelatića u Pribislavcu, i Ulicom Vladimira Nazora u Štefancu).

Za izvođenje rekonstrukcije magistralnog vodovoda Pribislavec — Štefanec izdana je Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000127, URBROJ: 2109-09-1/01-23-0025 od dana 06.02.2023. godine u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i za8titu okoli8a Medimurske Zupanije.

Poćetak radova predvida se poćetkom svibnja ove godine, a završetak radova sredinom mjeseca listopada 2024.

Za vrijeme izvođenja predmetne rekonstrukcije magistralnog vodovoda promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji prometa odobrene od strane Županijske uprave za ceste Međimurske Županije. Takoder promet će se otežano odviati i zbog samih radova na izgradnji kruznog raskrižja na krizanju ulica Stjepana Radića i Sajmišne ulice kod Lidla. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

Vezano uz gore spomenuto, MEĐIMURSKE VODE d.0.0. se obvezuju nakon zavrsetka radova vratiti Vašu nekretninu u prijašnje stanje.

Za bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite na broj tel. 373-713 (voditeljica projekta: Emilija Petković) ili možete osobno doći u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, VI kat.

Prethodna Isplata JNP-a korisnicima mirovine za travanj 2024
Skip to content