Jedinstveni upravni odjel u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

Službenici

Ivana Lesjak
Pročelnica JUO, službenik za informiranje

E-mail: juo@pribislavec.hr
Tel: 091 3232 331


Referent za proračun, financije i računovodstvo

E-mail: racunovodstvo@pribislavec.hr
Tel: 040 360 109

Hrvoje Goričanec
Viši referent za opće i upravne poslove

E-mail: info@pribislavec.hr
Tel: 091 602 5295

Zoran Juričan
Komunalni radnik

E-mail: komunalno.redarstvo@pribislavec.hr
Tel: 099 804 9013

Mario Novak
Komunalni radnik

E-mail: komunalno.redarstvo@pribislavec.hr
Tel: 099 336 1032

 

Damir Klobučarić
Kontakt policajac

E-mail: daklobucaric@mup.hr
Tel: 099 3361 033

Djelokrug rada

Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

  • neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
  • neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
  • prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
  • priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
  • pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine i dr.

Nadležnost

Općinska uprava organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak, Utorak, Četvrtak
07:00 -15:00

Srijeda
07:00 – 16:00

Petak
07:00 – 14:00

Primanje stranaka:
PON. – PET. 10:00 – 12:00

Skip to content