Matija Ladić, bacc. med. techn.

Rođen sam 16.siječnja 1987. godine. Oženjen, otac dvoje djece.
Po zanimanju prvostupnik Sestrinstva (bacc. med. techn.)
Zaposlen u Županijskoj bolnici Čakovec od 3. prosinca 2007. godine.
Načelnikom Općine Pribislavec postajem 4.lipnja 2021. godine na lokalnim izborima.
Funkciju načelnika obavljam kao volonter uz naknadu.

Djelokrug rada

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno. Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do  dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Općinski načelnik može osnovati stalna i povremena radna i savjetodavna  tijela. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost  i zakonitost akata upravnog odjela. Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna  za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. Općinsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti da Vijeće u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini Općinski načelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.

Nadležnost

Općinski načelnik:

 • daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima
 • priprema prijedloge općih akata
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća
 • usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog  djelokruga te nadzire njegov rad
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i nekretnina, a  najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u  proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela
 • imenuje i razrješava pročelnika
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravni odjel
 • upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine
 • upravlja raspoloživim novčanim  sredstvima na računu proračuna Općine
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnog odbora
 • utvrđuje prijedlog proračuna
 • imenuje članove uredništva Službenog glasnika
 • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak, Utorak, Četvrtak
07:00 -15:00

Srijeda
07:00 – 16:00

Petak
07:00 – 14:00

Primanje stranaka:
PON. – PET. 10:00 – 12:00

Za drugi termin potrebno je dogovoriti sastanak telefonskim putem na broj telefona: 040-360-211 | 099-3360-216 | 040-361-032

Skip to content