Predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Pribislavec za 2024. godinu

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 17/15) 

Načelnik Općine Pribislavec

Objavljuje

JAVNI P O Z I V

 

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture,
udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Općine Pribislavec za 2024. godinu

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

1.1 Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu javnih potreba u djelatnostima obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa i potreba ostalih Udruga građana koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Pribislavec za 2024. godinu.

1.2 Program javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa potreba ostalih Udruga građana donosi Općinsko vijeće Općine Pribislavec.

Za financiranje programa/projekata/institucionalne podrške (dalje u tekstu: Program) u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 35.520,90 eura.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 20.03.2024. godine.

Za sve tehničke informacije prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu, Udruge se mogu obratiti na broj telefona 040 360 211 svakim radnim danom od 12 do 15 sati ili putem elektroničke pošte na adresu: juo@pribislavec.hr

NATJEČAJNA  DOKUMENTACIJA

Prethodna Prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine
Skip to content