NATJEČAJ za prijam u službu u JUO Općine Pribislavec na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent za proračun, financije i računovorstvo-20231122

DOKUMENTI NATJEČAJA

Raspisuje se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec za sljedeće radno mjesto (dalje u tekstu: Natječaj):

REFERENT ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
srednja stručna sprema ekonomske struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na računalu
položen državni ispit

Pored navedenih posebnih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:
1. životopis,
2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu
(„Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21) –
važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),
3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o maturi ili diplome)

4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično)
5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)
6. dokaz o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit)
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
8. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na Natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Na web stranici Općine Pribislavec – www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto Referent za proračun, financije i računovodstvo, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim
novinama“, u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Javni natječaj za prijam u službu – Referent za proračun, financije i računovodstvo – NE OTVARATI“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obavješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 


DOKUMENTI NATJEČAJA

Prethodna Obilježavanje 32. godišnjice pogibije našeg sumještanina i heroja Dragutina Lehkeca u obrani Vukovara
Skip to content