NATJEČAJ za prijam u službu u JUO na određeno vrijeme za radno mjesto referent općih poslova

 Na temelju članka 19. stavka 1. te članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) — dalje: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIBISLAVEC NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO REFERENT OPĆIH POSLOVA

Natječaj se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Čakovec te na web stranici Općine Pribislavec dana 04.04.2022. godine te traje do 12.04.2022. godine.

Radno mjesto:

1. REFERENT OPĆIH POSLOVA
• jedan izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika,
• mjesto rada – Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec.

2. OPĆI UVJETI
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo i
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

3. POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU
• SSS – ekonomski ili upravni smjer,
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit (na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni
ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku),
• poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Power Point),
• poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski),
• položen vozački ispit B kategorije.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u zakonskom roku.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci s mogućnošću produljenja za još 6 mjeseci.

Temeljem članka 28. ZNS-a, osoba se prima u službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete istog, provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktičnog rada u pisanom obliku te intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Pribislavec— www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto Referent općih poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Braće Radića 47, 40000 Čakovec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:
1. životopis,
2. dokaz o državljanstvu (domovnica),
3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o maturi ili diplome),
4. dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
7. vlastoručno napisana i potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
8. preslika vozačke dozvole,
9. preslika dokumenta iz kojeg je vidljivo poznavanje jednog od traženih stranih jezika (npr. diplome, potvrde škole stranih jezika ili slično).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom na natječaj se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesunepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web-stranici www.pribislavec.hr,

na adresu: Općina Pribislavec, Pribislavec, Braće Radića 47, 40000 Čakovec,
s naznakom na kuverti: “Oglas – referent općih poslova – ne otvarati”.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prethodna OBAVIJEST građanima o redovnom ispitivanju ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/