Prostorni i detaljni planovi uređenja Općine Pribislavec izradeni su odmah po odvajanju Pribislavca iz područja Grada Čakovca. Izradivač PPUO («Urbing « Zagreb) izradio je PPUOG Čakovca koji je obuhvačao i naselje Pribislavec 2000.g kad je i održan javni uvid.
Po izdvajanju Pribislavca izraden je Konačni prijedlog plana koji je konačno i donešen odlukom Općinskog vijeća.
Odlukom o donošenju 13.02.2004. Plan je objavljen u Glasniku Međimurske županije 8/04. S obzirom na način i vrijeme koje je proteklo od izrade do donošenja Plana te u odnosu na promjenu ustroja lokalne samouprave, pokazalo se da sam Plan ima nedostataka i ne sagledava u dovoljnoj mjeri projekciju i potrebe budućeg razvoja Općine.

Prostorni planovi lokalne razine, čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, osim prostornih planova uređenja gradova ili općina, sukladno Zakonu o prostornom uređenju su:

  • Generalni urbanistički plan koji se obvezno donosi za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada.
  • Urbanistički plan uređenja koji se obvezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju
  • Detaljni plan uređenja (koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).
Skip to content