Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su isključivo sufinanciranju gradnje i korištenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za:

  1. javne površine
  2. nerazvrstane ceste
  3. javnu rasvjetu

Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt te o volumenu građevine koja se gradi.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Obujam građevine koja se gradi na građevnoj čestici utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, na temelju podataka utvrđenih iz projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevne dozvole. Obujam građevine računa se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma (Nar. nov. br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12).

Jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun po m3 građevine iznosi 20kn

Nadležno tijelo za obračun komunalnog doprinosa:

Skip to content