Zabrana spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume 2024

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Medimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama za§tite od po2ara na podrueju Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 18. 04. 2024. godine donio

ODLUKU
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog
i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume od 6. svibnja do 7. listopada 2024. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije”

Prethodna BIMEP 2024 – biciklima međimurskim putevima
Skip to content