JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet ovog Javnog poziva jest javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija od interesa za Općinu Pribislavec u 2024. godini.
Odredbom članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave elektroničkih medija koje su od interesa za Općinu Pribislavec, a odnose se na praćenje događaja od društvenog značaja – gospodarskog, obrazovnog, zdravstvenog, kulturnog, sportskog i sl. kroz tematske emisije i objave koje su izdvojene u posebne tematske cjeline, kao i pojedinačne objave, sa ciljem informiranja stanovnika Općine Pribislavec.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

DOKUMENTI JAVNOG POZIVA

 ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Pribislavec.
Prijave se predaju poštom preporučeno na adresu Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Pribislavec u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA OPĆINU PRIBISLAVEC U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“
Na omotnici se u gornjem lijevom kutu navode podaci o prijavitelju: naziv i adresa.
Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva.
Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Pribislavec.
Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik Općine Pribislavec, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, a koje će razmotriti i vrednovati prijave podnesene na Javni poziv.


REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Pribislavec u roku od tri (3) dana od donošenja Odluke o odabiru.
Prijave zaprimljene na Javni poziv se ne vraćaju.
Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu ima pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Prigovor se podnosi u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.
Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Pribislavec Ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Pribislavec.

Prethodna NATJEČAJ za prijam u službu u JUO Općine Pribislavec na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent za proračun, financije i računovorstvo-202401
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/