NATJEČAJ za prijam u službu u JUO na neodređeno vrijeme za radno mjesto viši referent za opće i upravne poslove

Raspisuje se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec za sljedeće radno mjesto (dalje u tekstu: Natječaj):


VIŠI REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.


POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

sveučilišni prvostupnik prava ili ekonomije ili stručni prvostupnik prava ili ekonomije
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na računalu
položen državni ispit
stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
nositelj certifikata iz područja javne nabave

Pored navedenih posebnih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom robu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/23)

Na web stranici Općine Pribislavec – www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto Viši referent za opće i upravne poslove, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama – broj 24/23
“ u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Javni natječaj za prijam u službu – Viši referent za opće i upravne poslove – NE OTVARATI“.


O rezultatu izbora kandidati će biti obavješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prethodna 1.ožujak – Međunarodni i nacionalni Dan civilne zaštite
Skip to content